Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018 , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), El responsable de tractament d’aquest lloc web, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit L’EMPRESA ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable de l’tractament

 • Denominació: ———- (en endavant el PRESTADOR)
 • CIF: 0000000000
 • Direcció: ———
 • Telèfon: 000000000
 • Correu electrònic: info@dominio.com

Finalitat de l’tractament

Totes les dades facilitades pels nostres clients i / o visitants al web de l’PRESTADOR o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la resposabilitat de l’PRESTADOR, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats per els usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat de l’tractament

Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, a l’marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Comunicació

No farem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, el PRESTADOR conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb Un., Degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejats, les seves dades seran inaccessibles per al PRESTADOR, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Un. Faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditarles per verificar el seu compliment.

Els seus drets

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 • Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 • Dret de limitació de l’tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat de l’tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició a el tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim.
 • «Nombre_Empresa» deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 • Dret a revocar el consentiment atorgat a l’PRESTADOR.

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça info@totshisom.cat, adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de derechos

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, a través de alguno de los medios siguientes:

Sede electrónica: https://www.aepd.es
Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador.

Actualitzacions

El PRESTADOR es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legistlativas o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.