Avaluació i Diagnòstic

QUE FEM

Avaluació i diagnòstic

Tots Hi Som ofereix un servei d’avaluació per determinar el nivell de desenvolupament maduratiu i descartar si s’observen dificultats en les àrees cognitiva, conductual, social, logopèdia, educativa i/o emocional. El procediment a seguir és realitzar una primera entrevista amb els pares i/o tutors on es recull tota informació que pot ser rellevant per l’infant; posteriorment es realitzen unes proves/tests determinats en funció del motiu de consulta; i per últim, es fa la devolució dels resultats als pares juntament amb l’informe on es detalla tot el procés d’avaluació que s’ha realitzat. En la devolució als pares, es proposa un pla d’intervenció per a l’infant.

VALORACIONS EN LOGOPÈDIA

Consisteix en detectar i evaluar les capacitats de la persona en els processos comunicatius. Àrees a valorar:

VALORACIONS EN TRASTORN EN L’ESPECTRE AUTISTA

Noelia Córdoba Flores
Psicòloga General Sanitària
Num. Col. 25757

VALORACIONS EN DIFICULTATS D’APRENENTATGE

Noelia Córdoba Flores
Psicòloga General Sanitària
Num. Col. 25757